SJEBM-Volume-6: Issue-1 (Jan, 2019)

  • Exploration of "Wisdom Workshop" in the Practical Training of "Craftsman" Talents in Local Agricultural Colleges and Universities in China
  • Yuan Yuan, Sidan Li, Shiqi Ai, Mingyu Cao, Yanfeng Li, Mingcong Zhang, Di Wu, Xiaojing Zhou, Jinyan Zhang
  • Sch J Econ Bus Manag, 2019; 6(1): 24 -38
  • DOI: 10.21276/sjebm.2019.6.1.5
  • [Full Article PDF] (107 downloads)